Wittenberg Schule is 'n skool wat trots is op sy hoë akademiese standaard. Getrou aan die skool se leuse "Ora et Labora", leer ons die kinders dat hulle d.m.v. harde werk en die geloof aan die Allerhoogste, suksesvol kan wees. Met gemiddeld slegs 14 leerlinge per klasgroep, beteken dit dat elke kind individueel gehelp kan word en nie in 'n groot groep sal "verdwyn" nie.

Soos deur die Mpumalanga Onderwysdepartement verlang, word Uitkomsgebasseerde Onderrig toegepas. In graad 1 tot graad 3 het die kinders 3 leerareas, naamlik Geletterdheid (Afrikaans of Duits), Gesyferdheid en Lewensvaardigheid. Bogenoemde word in graad 1 en graad 2 in hulle moedertaal aangebied. In graad 4 tot 7 word 10 leerareas aangebied.

Aangesien die handboeke van die Onderwysdepartement nie op standaard is nie, het die Beheerliggaam teen groot onkoste handboeke aangekoop.

Natuurlik moet die behoeftes en wense van die ouers en die gemeenskap ook in aanmerking geneem word. Die personeel, beheerliggaam en ouers besef die noodsaaklikheid dat die kind in die skool nie net die akademiese vakke moet bemeester nie, maar dat in die rooster ook plek gemaak word vir die daaglikse Bybelonderrig, vir intensiewe musiekonderrig en rekenaargeletterdheid.

As enigste Duitse skool in Mpumalanga is ons trots op die Duitse kultuur en taal en wil ons graag die Duitse karakter van die skool behou, dit bevorder en bewaar. Ook die Afrikaanse kind word aangemoedig en gehelp om die taal te bemeester.

Graad 1:

Moedertaalonderrig. Dit beteken dat die kind die keuse het om in Duits of Afrikaans onderrig te word. Die twee groepe is saam in een klas en word vanaf dag een geleer om in die taal van sy keuse te praat, te lees en te skryf. Bykomend sal die duitse kind leer om in Afrikaans te kommunikeer, terwyl die Afrikaanse kind leer om in Duits te kommunikeer. Maandag tot Donderdag kry die leerlinge huiswerk veral in Geletterdheid en Gesyferdheid. In die loop van die jaar moet die leerlinge aan projekte deelneem om 'n sekere vaardigheid in te skerp, soos byvoorbeeld snoepgoed te verkoop om te leer om met geld te werk.

Graad 2:

Moedertaalonderrig vind steeds plaas. Die klasse word soos in graad 1 in twee groepe verdeel - leerders wat Duits as moedertaal ontvang en leerders wat Afrikaans as moedertaal ontvang. Kinders leer egter nou lees en praat in die tweede taal en klanke word stelselmatig in die tweede taal aangeleer. Maandag tot Donderdag ontvang leerders huiswerk in Gesyferdheid en Geletterdheid wat Diktee in die eerste taal en Lees (beide tale) insluit.

Graad 3:

In graad 3 word leerders in Afrikaans onderrig in al drie die leerareas, nl. Gesyferdheid, Geletterdheid en Lewensvaardigheid. Duits word as vak aangebied en die onderrigtyd daarvoor is 2 periodes per dag. Engels word as tweede taal aangebied. Basiese onderrig in woordeskat vind plaas, sowel as lees en praat. Leerders ontvang huiswerk in Gesyferdheid en Geletterdheid wat Diktee en Lees in Afrikaans en Duits insluit en Engels lees wat slegs op Donderdae gegee word.

Graad 4 - 7:

Behalwe vir Duits en Engels, word die leerareas almal in Afrikaans aangebied. In al die leerareas, behalwe Tegnologie en Kuns en Kultuur (Gr. 4 - 6), word aan die einde van die tweede en vierde kwartaal eksamen geskryf. In al die leerareas word daar per kwartaal ten minste een formele toets geskryf. Soos deur Uitkomsgebasseerde Onderrig aanbeveel word, word van die leerlinge verwag om in al die verskillende leerareas verskeie take en opdragte by die huis te voltooi. Leerlinge kry daagliks huiswerk in die drie Tale (Afrikaans, Engels en Duits) asook Wiskunde. Huiswerk vorm 'n integrale deel van die akademiese program. Huiswerkboeke moet daagliks deur die ouers gekontroleer en onderteken word.

Die personeel van Wittenberg Schule is ervare, toegewyde, hardwerkende onderwysers wat die voorspoed en sukses van elke kind op die hart dra.